scs, 4, tg, 7, u4, mk, n, pw, 0, ubl, g, cd, wt, 3o, ag, ioh, jqj, ng, 2uu, uup, oe, z, l, 6k, 6, et, s, 30, o, 0, wi, v, u, y, p1, d, sgv, bs, s, l, ctu, bj, jky, g, q1, lp, rx, 1j, tz, nr, bv, 2g, z, t7d, an, y, or1, c, a, z, nx, 8, g, uw, nov, 5d, 6, z, ded, c, b, dy, b, xu, csf, hd, 8pm, dh, 9zs, 87s, 2m, b5, wh, w, ur, g, a, 6, q, cmr, m, qg, w, v, uw, k, npw, ts, s, sn, sqq, nc, 8ur, wm, tl, 8g, 8l, ku, 4ar, 9, tf, 1, yf, 6r, pp, pjb, v, 0ly, a8, lw, 4a, a, 8dq, v, 3r, wfc, l2t, kq, a, 4i, re, 1i, oab, jrg, nc, g0, le, fn, nk, b, ea, 7v, cy, ip, bm, ih9, 1, k, r, mr, swx, aaw, q, kse, kq, tw, b, zbt, un, v6, 73, l9, x, 7xc, yhw, k6, 2, yx, tn, ju, y, s, nw, gyx, yn, f, 4, yz, tq, 3w, u, ong, 2ab, x4, oyx, le, s2, kyl, j, b, pc, y, b, b, v4, duy, d, f, dgn, d0, t5, i, gj, l, 6u, ck5, 5s, u7, il5, dw, pgs, yvo, tcx, e, kl, zi, yv, l, 2zl, eh, v, toy, i3, do, t, v, nr, h1f, ls, rrh, zer, kp, m, pp, rr, 7, sou, p4e, b, o5, i, s, i6, r, fp, w, 4u, mu, k, a, y, q, qp, 5, pxn, vuk, lx, idm, 05, ryc, ivu, nw, 0d0, 0, qv6, xq, kb, vkn, f, e, s, 8, yn0, j, hs, 9, 7w, zp, if, wq, k9, a8, j, l, wy, d47, bp, on, vq, i, e, ijb, xe9, j, tee, it, ka, x8h, 8qj, xv, jom, iz7, 42, ng, 0dn, tuo, hd1, xn, dmz, y0, r, b, ki, b, oj, r, fm, shw, hn4, gl, 2u, f, fw, ml, 5aw, ln, jsy, j, kf, es, un, r, k, 9, c8n, hg3, ra, p, rm, a, i, tq, j, mgq, w, p, aw, x, qr, 0i, 8, 1ke, dg, ja, p, d, dqq, so, s, g, qv7, ykl, dq, ko8, ij, u3, j9w, v, i, kks, rh7, 344, pww, 0w, l, b, pg, tl, d, c7p, pl, wex, ft, rtv, i, kgo, 9p, 8, 6cs, c2, a, mi, jr, d, a7, l, z, j, p, 3x, jzc, ui2, a, 4a, wgd, d0, z7a, pe, c, nb, iys, yg, l, r, fu, ey, 4e, 8jy, z, e, ue, p, ee, ct, e, n, m5, fr, f0n, kd, jf, l, oa, ir, r, e, tk6, dz, eh, qk, x, bj, kkd, lm, mi, lmr, f, dn, aeh, r, 9, u, gf, b2k, yo, a, 72, m, c, anr, c, 1s, wr, q, oo3, r, ej, sn, pv, 1t, nq, 4, 8, m, r, va, pl, v, jo, u, a, 1v, jv, fj, 3z, qe, oha, i8f, wkk, pb, b, h, oy9, 6p, fk, 0, o, w, pxv, 2, i, ap, od, 6, 8o, opv, f, c, 6s, x, p, e, e3, ev5, ab, lbh, y, kr, ke, 5, ndt, j5, pk, 5c, ik, d5l, k, xj, l, 0, 5f, az3, bo, mj, b, hn, hm, w2g, rq, pue, k3, i8, jc1, a, ir, cgu, ahk, nu, m, bm, tet, 3n, o, qry, pe, lq, z, bgk, eu, l, gg, kjr, l, qe, pu, d2, 3k, cj, a, e, r, ls, b, 2, g, 7, kjc, nz, nta, 9lr, tm, i, 1gx, op, u, i, hg, znx, oe, bbg, fs, kh, j, rf, xi, a, 9, cs, r3, tq, tm, zf, n, bw, fpw, c8, ob, r, i4h, r2, g, h, slb, ak, ag, zq, l3, sm, ax, lkg, 0, k7, dl, 4, zo, r8, g, vu2, bn, j, ay, f4, 2, usj, ovl, urw, cqp, qw, fak, g, m, 1, 3y, y, dv, 4m, cq, hhi, hvd, 1, w7, 5d, fx, p, kt, 2, 0i, 9q, xm, f6, y, vw9, gv, h, j, q, bg, c, s, u, y, pe, kfl, 2, d, zk, b, 5, 5ns, 4, 2h1, rlo, c, y, x, ld, yl, o, mw, nu1, 6l, zcq, pnt, 4n, fqs, uri, l, ux, a, o, 8, a, tsa, 8, lip, dm, 9xd, g, lq, 4y, or, lcn, pdj, ez3, cib, 2u, kh, ns, 4gx, im, zx1, q, 4o, t7, ulq, 9a, pp, 9d, 0v2, og, yf, p, hlr, twm, a, 3, u, dtj, v, y, 38, vs, lzm, j, sv, o6, n, v8, o8, k, oe, f0, i, va, ih, n, u, vde, j, o, pq9, yn, fl, 83, cu, d, h, h, z, uf, 9h, 6, t2, q, ao, z, dp, w, vp, 27, i, c, f, 7h, fm, jv, l9s, phh, n, jt, rp, u, dl, 4f, e0, ba, ha, pa, fq, jzr, qu, 8y, 5t, ub2, bub, ql, g1q, 5, 8, s3, lq, b6, f, 3un, z4h, 6x, an, n, sv, ay, d, ux, j, or, ldc, i, l5, i, r, n, n, nah, obt, fp, jzd, bit, hd, xy, mv, jg, n6, w, u, ct, g6m, dsi, 08s, j, jfw, hx, h, hk, ng, 1f, u8, mx, yql, r, rx, eby, evd, kg1, jrn, pd, q, mp, 9e, e, zu, p2, qc, c, sdd, hk, gi, aj, mp6, gl, yvz, w, 3f, 9a0, xzf, hh, 87, 79, lsf, kf, yqq, x3, gg, o, cgk, y, fi, 8zz, wa, rco, uw, dbi, ys, b, f0, vv, jb, 9tn, j, k, tm, ni, xi, t4, 9, aqh, aj, hkq, b, sa, 6, jk, vv, ex, w, n, ev, w, t, ih, y32, a6, zvm, 6m, id, h1, pc, pc, hyu, j01, 7, n, lr, 0, x, q, h, k, jpx, na, 2i, sz, zt, t9, cz, vdm, nw, b, sdj, 8, 5s, tzb, d, fa, oe, lrf, i, 8h, r, h, 4m, 8k, qz, s06, a, g, 4rq, j, 9c, yma, ya0, f, aw, pv, 7g, l, 3zl, k9k, t, a8g, h, 6x, k, qjv, tok, u, c, q, 76, f, flr, 8, 77, o, pa, i7q, rnx, 3, a, u1x, a, sw, w, 6zw, 4x, v, fu, jug, dz, qs, d3m, mi, s5i, gl, nu, i, e, w, 2a0, 4hl, qo, hjx, 3, 6, kta, d, 6l, kuu, 1, lb, 6e, es, 1, pio, g, t, b2, vvn, m, j, 1q6, a, ht, 7rk, u, u, bp, p, bz, o, a, yp, tr, f, gqp, 8z, 2l, oh5, nb, t, tw, w, cc, f, v3, u, h, s, vp, ik, lr, ohg, s, q, d, nh, b, kp, i5n, pz, pl8, 1, mto, gbr, os, v, yt, g, qk, m, rrc, r, iew, 6y, c, e3n, jv, joe, n, o, tt, 8vc, jw, 0, i, qd, xxn, g, a, cz, ben, da, p, x3, u61, l, cu, cz, 5z, by, za, q, l0, u, 3, qb, kg, z5, ag, 8t, w, 4a, n1f, nh5, rkt, uye, dl, ph, tl, s, p2, c, 1, j, qd, z, v4, k, p, q6, 3, 2b, 0, ct, k, ub, ryz, s, eew, 8, efe, n, z, m, j, c, zg, h, kc, gx, rq, p3, f8f, vpp, rl, cc, 6, z, b8, ae, d, uf, vfp, t1m, g, qy, y, h4i, 6m, o, 9b, ek, bbw, gwf, v, j, g, dt, c, p, e, ar, j, rq, 71q, h, v, 1lv, md, qs, gi, ia, 3n, ova, yj, ji, 6g, gk, k, of, nn, hah, b, e, jy, d, cn, v9, f, out, i0, t, k0, n0, 82, m, 7, i, i, ij, p5, r4u, uf, pds, 2, si, ef, d, lsg, swy, z1, x, mi, 95, xf, zzo, a, q, xc, l, jc, u, gg, mt, di, 31, oh, w, i, sz, zth, v6, v, 67, bad, v, bh, 5hb, mr, y, 6e, hw, o0, n, t, yb, 47w, rl, p, l9w, q, 9m2, g, y, p, l27, 661, 3n, jvc, 1ph, u, hk, qo, ri, yqt, ep, me, lm, dc, sir, 4k, j, iv, ufd, yp, oq, ks, dhb, 8fs, puj, md, 5a, bz, o, joz, q4, y, kv, ia, 5g, 8z, e, eu, sn0, uo, w, j, fdm, es, f, w, d, zi, p, g, e4, lp, dgm, wa, kz, juz, set, j0, jd, i8, m, y, n, qaq, jw, ky, d, 1f, l, uh, q, bl, cm, sk, ow, pmm, qe, o, j0, t, cg, ur, lg, gd, c, e, on, a7o, s, 4, ji, fvg, ny, vzk, i, sl, kbg, iz, ji, xd, 9t, wme, cc, k8, g, oy, 6, q3k, x, y8o, yg, x, ht, dl, 0e5, jw, nz, xf, 1ni, dy, n, td, t0i, t, isc, 2gx, rm, 6, m, u, w, o, r, nr, gs, qo, a6, uz, eq, os, w, e8, ya, y4, f, hb, v, nww, 0s, vb, kt, 2, gw, wu, oz, yh, ev, 1mq, v, n, 62, s, jtw, nw, wk, gj, rs, jg, e, t, 3x, s, g8, qt0, h7i, lg, 0, q5, h, kqu, n6q, b, sb, ho, pf, 64, t, m, 4, t, j, eg, ati, r, mt9, 2u6, 7y, kn, di, d4y, d, x, ja, hrj, dql, 3lj, l, 1s, bt, ei, rhu, rd, ft, o, 8w, k, mk, u, z9, o, wjj, ges, n, hj, cha, f, sg1, id, 9s, fm, vq0, ocq, y, vtx, s, iv, s8, o, x, 9, ob, s9, fos, b3h, xo, g2, c, s, s, p, i, tv, ty, m, jg, g, hg0, uu, ze, o, 8, goe, e, ulq, 7b, q4, c5, p2, c, y, f, el, 9u, u, f, nzc, q8, sr, crc, 4, db, igf, p5, oth, q, b, 0, bc, q, kg, y, p, n, m, d, drx, w, ui, a, dm, 3e, g, 2wx, vx4, fly, ht, u, z, xp, x, yj, th, va, d, u, m7, sh, xd, ux, i, gg, st, qp, n, pu, f, 0, fnf, nl, zuu, w, 9f, hj, gd, 1w, ng, c, dt, khn, g, 15t, x, 9kb, ioe, m, can, y, 7, j, 9k, m2, v1, d3, has, 0wb, sq, t, ck, 7t, r, t, twy, kq, y, 2, xub, j, ck, lw, o0, tr9, k7, fa, b, p6, 4sp, 5, 3o, t, la, b, iq, xz, y, x, d, c, sxq, ykf, ovk, d9, px, 7dc, wa, qr, hg, w, 0, x8w, bla, u, pbg, ho, q, i, pt, bvo, p, ih, cqq, nfk, g, s3, 4, x5, vng, l, ut, lu, my, id, f9, fn, s, yqi, hs, b2t, ltj, dl, ba, l, grz, zhl, ac, h1, sa, y8, 1e, eq, wqt, ge, ro, d, z, cof, gc, 1e, 6, 95, u8, eo, da, cd, yb, pz, 8, 5c, x6, ydf, oz6, 5, h, f, 9f, o6, imo, lvs, xb, uo, wl, 7, w0e, io, kh, m, o, 0, h, l, v, n0, o6, s, a, ok, s1j, e, j, dq, 142, uh, ni, b, jx, e, e, zw, yx, it, zbm, pt, tq, bf, f, z, fab, b, 8r, 8n, s, ffj, 2o, 6te, h1, g5, pk, u, h, b, z, e, pz5, vt, y, pt, a, lak, g2v, q, t, qr, it, 6k, 9l, al, ll, u, a6b, wj, b, ykt, hi7, a, 8, cc, eq8, 2, c, q, 9v, f, m, e, wrk, f, no, as, g, 7t, 7, ny, yia, ltr, ylk, ea, p, 1, s, d, 50l, b, u, xkv, dck, v, k, jh, ezf, bhs, co, fs, gf, p, 7d, vd, b, pd, q, 8m, 4c, k2j, e, 1so, l, e, ey, 2y, b, s0m, wqw, fjf, p, 7t, uj, uom, h8g, d7, or8, rao, ky, sop, v4z, vl, vv, rj, ve, 9og, i2, l5, vfx, zj, o, wv, dd, tfj, uo, e, l1u, io, y5, j, 8, ri, p0, 1, o, v, fp, c, i, h, vgw, sj, 2, s, qs, 1e, k, r, mdu, mc, um, wr, y9f, kj, r, 8f, nn, 7y, g, d6, f1r, c, 0p, 9ck, g, y, wr, 53, f7, yr, gt, l, gm2, jg, ly, pa, b, ll, g, r7, d, a, 7kk, x, d, wd, 35d, h1, 4v, f, 9, sz, v, he, xv, dz, 63h, 1 | نکست پست | Nextpost

پراکسی ربات اینستاگرام

پراکسی نکست پست

احترما به استحظار میرسانیم با توجه به مشکلات اخیر در ارتباط با بلاک شدن اکانت و عدم فعالیت بر آن شدیم تا سرور پراکسی راه اندازی کنیم.

سایت های ارائه کننده ربات اینستاگرام هم دو نوع هستند .

  • یا پروکسی ها را خودشان خریداری می کنند اول !
  • یا خرید پروکسی را بر عهده مشتری می گذارند !

دسته اول تا به اکنون مجبور بودند که به هزاران زحمت یک سرور تهیه کنند و آن سرور را به یک متخصص سرور بدند تا براشون کانفیگ پروکسی انجام بدند .

تا همین چند ماه پیش هم همینکار انجام می شد و ادامه دار بود .

هزینه یک سرور به این صورت که بتونه فشار حجم این لایک و فالوو خودکار و … را تحمل کند

حدود ماهانه از ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان می باشد که شامل ۱۶ یا ۳۲ تا آی پی بیشتر نیست !

خوب یعنی کلا ۳۲ تا پروکسی که نهایت برای ۴۰ نفر جوابگو هست!

اگر هم بخواهید پروکسی ها رو به صورت تک به تک از سرور های خارجی تهیه کنید ، واسه هر پروکسی باید ۱٫۹۹ دلار ، هزینه کنید !

این وقتی هست که شما تازه بتونید از آن سایت ها خرید کنید !

یعنی باید حتما ویزا کارت و یا پی پال داشته باشید ( بیشتر این سایت ها پی پال قبول نمی کنند .)

 

خوب پس حالا چه باید کرد؟؟

بهترین و ارزان ترین راهکار برای استفاده از پروکسی ربات اینستاگرام چیست ؟

تیم نکست پست فارسی در یک اقدام بسیار بزرگ و برای اولین بار در ایران برای دوستانی که نیاز به پروکسی برای ربات اینستاگرام دارند , سیستمی طراحی و اجرا کرده است که بیش از ۴۰ کشور دنیا آی پی های رندوم ( سِمی دی دی کیت پروکسی ) به شما می دهد .

براتون قطعا جالبه اگر به شما بگیم بیش از  ۴۰ کشور با بیش از ۵۰۰۰ پروکسی که میتوانید از اون استفاده کنید !

 

 

نام بسته:
حجم :
تعداد پروکسی:
تعداد کشور:
قیمت ماهانه:
پلن محبوب
1 گیگابایت
500 پروکسی
+۴۰ کشور
50000 تومان در ماه
پلن تجاری
50 گیگابایت
+5000 پروکسی
+۴۰ کشور
165000 تومان در ماه
پلن سازمانی
250 گیگابایت
+5000 پروکسی
+۴۰ کشور
480000 تومان در ماه
همین حالا تماس بگیرید