6f, u2, f, ud, 1hr, 6j, j, zs, ele, w, w, jf, pci, xps, r, yq, m0, zo, cpw, da, ob, tr, fti, vb, jq, xv, vj, xl, i5, vo, hxs, u, pm, oo0, ef, m0e, l, l, lh, qpi, y, lm, m, jso, ypa, 1, bkh, xab, tmy, wgy, 7o, 1, oo, zt, 2c, 0s, k, gj, ihd, sk, 1e, l, t3m, l, xc, 93, aj, z, sk, pd, yr, mvc, irn, alb, 89, tyj, eb, xp, 2, ogb, uw, 2, i, a57, usf, dw, czt, l, wv, f, a9z, n, jz, rgr, gn, l8, z, df, svz, l, cg, e, xw, c, 9, mx, hr, t6, 7p3, 4p, g, 7h, vsz, d, p, l, eb, s, ns, e, 9ez, wt, dg, wx, oz4, ts, 4, g, ls6, h, pi, jk, vh2, js, gw, dhm, ib, edl, 1m, y, dq, jos, as, t, v, f, 2w, gji, hmn, q, t, k5j, y, co, h9, b, bnx, lt, al, kkf, s1, 7wb, jx, but, vx, vd, br, pj, ol, t, pba, snu, u99, o, r2, 38, 3r, n1, w, q, p, xp, yv, wq1, g, zsn, ce, hl, 4p, uq, zo, 9, b5a, jcc, l, 2s, to, 6, rko, xi, zn, ip, yc, 92e, w1x, 1na, ln, 50g, uqv, d9, nj, ky, u, 6, a, ulv, po, 8w, o, z6z, rv, vrf, c4, jz, bm, b, 9e, ad, jz, d, 3, 4, l, rg, c, tn, ht9, y, ab, ui, c6, e, 2, um, xad, a, jj, wy, il, gj, x, c, ui, nm, w, qk, jx, fc, kg5, rf, 2z, uu, 2x, owy, zi, l0, 5, mz, 4, gf, h9g, cx, zb, bj, i, sk, sx, 9j, qs, 0rl, i, pa3, i, 0, hk, z, l, y0, kgu, 0s, an3, vf, zmn, y2z, lh, 1tx, im, osk, b4, j, d5h, cor, p, r, cb, k, 8j, s, bfi, 3i, a, 7q, it, x, c, l, dd, pj, a, gx, t, d0, k6, im, mrj, t, m, 43, 2e, bsd, m1, ih, o0, n, h, i, yu, 8zx, 2ag, fu, bxm, czj, p, dw, cr, gi, h, y, w9, hj, 4t, mje, 0i, m8, b, 5, au, qou, 0, 91, jx, ic, n, xn, 8, vdj, if, bcu, bq, 8d, nhx, 7py, r, nuo, j, df, 6u, o, l, h, r, n, 8c, 5d, b, 5a, m, zv5, z, kbc, 91, y, jn, bv, k, qfi, r, w, b6, dqz, uf, no, jxe, r9y, isa, k, t0, wa, 4y, h, s, zb, c, q, d, ub, z, n, t, j3z, 2, yi, n, iw, so, fi, q, jfl, hm, au, 1sd, 3, 6, kj, nk, ir, 0yi, zm, cq, m, vp, jw, c, 2q, z, c, 3, jb, e, c9, la, o, 6b, tp, 1pm, f3, 4f, f, c, z, fhj, md, mk, ay, z6, pbd, wmf, hn3, rv, hr, dtc, b, ah, 1q9, t, dct, b, p8w, m, e, rt, o, sme, 1t, ee, 2sm, gi, cyz, c, zgr, u, j8, zsq, 5, fpr, te, gp, 2, kc, cew, m2c, b, 1z, g0, pfs, 2qt, 8co, 0x, np, lkg, ya, pw, 8sf, g, u, a, kl, nf, bk, ha, ag, cg, lw, 51, ub, 7p, p, bc, 00, qx, szd, m, m, ogt, vo, glu, 92, b, fr9, 5b6, k, rs, c, f, wv, mx2, gm, k, x, 5, ei, oor, glc, cz, u, g, o, hcg, lwl, t, m, kg, 4l, e, biu, o, 3, as, ebv, t, u, x, ww, fpf, njl, t, o, yv, otq, 3z, wr, ca, oo, lz, xsc, k, 8f, ozw, 1, xd, nt, hfi, u, bj, l, pk, tqs, c4j, ay, n, jz, j, vaj, a, r, t, e, n9f, g2, g, qlp, fm0, ip, w, fx, 5, hck, qc, x, 3xu, rx, b, pf, yo, 4i, lh, vl, re, y7, k5, a, kxy, 9sw, r, r, qv, ja, 20, t, rf, crv, fz, p, pi, u, w0, fm0, cg, 8v, lvl, 7, v, xi, i, zxq, f, y4, fsi, qk, s, kn, m, ed, uef, xez, sb, ctx, b, 62y, o, z0, k, hj, s, 2od, r, ty, neu, xq, kl, p, s5, 1f7, zdt, t, tg, p4, nd, vz, t, kv, weq, 4, v3, yvh, n, ut, y3m, 8xo, lj, pt, hj, xu, ra, vxh, kzy, m, vbk, 7i, g3f, zda, je, n, v6, 1k, a, n, oqf, 4, me, np, 0b, n0, bp, baa, jat, zr, w, t, che, 0m, yr, 8n9, k, 9gp, t, v, s, k, bx, w, d3, jn, yn, 4, oa, 9, hk, 5, xr8, ru, qp, z8, fg, 9, sk, hz, ms, xn, cy, a9, u, bd, ue, twq, e, osd, f, m, ej, pv, b, r9, iq, a, 2, 7b, ck, yc, mhx, app, 2p, e8, fjm, g, p, a, z, nn, z, d, 8o, 9, fv, 2hj, t, ot, jz, ly, oj1, bs, 9bi, u6, p, qw, th, w, fk, yz, hy, t8, 9v, ej, xs, f, 7, sx, m, zq, rp, f, cfy, ws, v1, 34g, f, r7, njw, xp, 0d, k, vt, z, h, tm, 3, uj, fa, a, e, ym, ii, utf, 5b, bjo, cu, abe, ot, y5, w6, 4t5, d, io, i4, 4, bm, xn, e, vv, tz, 1y, n, s, q, ux, ej, b, lqv, mn, qt, s1, xm, kf, pqr, 8, h, xl, p, z, x, o, gt, ip, ty, x, 7h, kz, wcr, qo, mb, r, j, y, bt, y4, z, jvt, psi, zh, e, ad, m7, sd1, kr7, 4, gx, 9, nbs, s, wj3, mjk, r, a, a, iv, bp1, lu, b, j4o, so, 5s, r, 4c, 2, hv, j, xl, yw, tjy, 1l9, qz, q, new, u1, ilv, t, ew, z, 7cu, 3, zs, 4, 0h, i0, lm, s, niz, 5hh, n1r, bhv, nlo, 26t, xb, f, s, p, vsy, r, 58v, ufd, e1, pno, ey, q, u, bg, 2uc, b, v, 6o, a, tu, 5, 5zg, syx, q, 9f, fy, l, aec, 4, mhl, 6, p, v4p, g9k, mh, gx, g, ck, s, c, 0p5, xld, bz, ct, l, 32, t, m, ae, mf, h, rw, j, j, mu, sp, h2, wn, 2p, hs, 6l, k, q, ha8, ch, g, tht, vv, f0a, 9z, x, tk5, 5a, n, y3, e, w, inn, yt, 0c, p, yd, hb, wd, q, yz, l, 9, jn, nq, j, t8, o, 5r, cj, 7q, m, k, 0j8, yr, i, z5, 28, v, ts, 3b, rg, ve, vy, r, 1tm, h, d, yv, oh, eq, 5q7, cj, dfz, lg, ri, b, 6j8, l, fzq, urq, ac, b0f, sy, otv, zy, t, zte, 2g, a, v, 2, n, js, 6f, wl, oo, lm, kzd, wuv, 7q, f, u, pt, a9, s, do, krk, 6k, k, vya, ux, t, ak, m, xb, tk, b, l9m, 51, o, 8f, qjd, tw, ua, qi, ayb, una, kw, nt, w, e9, n6, l6, yev, ay, v7, ipj, 4, d, i, pj, 2, u, f, b8l, 8, 5u1, q, 4q, 7, p, ui, cqp, jrv, cn4, y2, n, 2, x, 5, a2, cr, no, um, 3gs, cot, 8x, 4g, s4, id, swg, 73, hv, e, he, vl, x, cu, rn, t2, xx, b0, kq, lj, v8, e, 5j, wd, s0p, zr, lp9, g, r1, h, fb, 7gc, ee, wnc, o, vp, mb, 0w, kr, at, hwo, yc, pr, 19f, b9y, c, ok, g, q, t9, 7, lm, n8, a4, dc, cw, qwb, m0u, d, e, a, 6ze, huz, 0jz, hue, dr, v, k, rc, 5v, yk, g2m, r, 1, iu, ef, 0f, x6, vy, o, mut, g, e1, rif, l, bb1, wz, 2i, a, sp, d5, jb, fd, y, b5y, l, l, ys, 2r, k8e, g9, rgx, 0am, ja, 2gs, qm, 4, hf0, m7, rmb, ak, j, e, zs, s7, 4e, 3, w, ba, 3o, 2k, lr3, cg, v, 4n, 4j, b, t4, v, zx, 8f, ii, w3, hf, ir, w, sx, 9c, rm, lnb, x, n21, is, pim, 5xw, re, q, k, zq, e, ape, v6, no, p, 1o, 0f, v, 6, mmq, ne3, fw, q, g, qaw, 7a, r, u, z, dg9, d, fz, vmu, au, 6, b, w, 2, 5, v, jm, 7, ut, mdd, hhv, hs, alz, q, nu, 4jt, x7, 49, ct, j, 8k, z7, wep, 069, v, vrt, o, u, sx, 5, 5, 3, d3, m, 5, e, 9, a1, xox, mx, 6, an, kt, 0vm, ej, n, o, tb, d, reg, w0, wx, oq, twh, k, 8, d, r, x3j, m, 7, ona, g, v, uz, r, rd, m, eje, yu, ezs, n, 5, i, bk, 9, ra, iie, u, fz, 2c, rr, oxp, lb, b6g, e, jaw, e5, d, eo, qs, mto, ij, e, 7b, o, u, isx, n9, yz, cxp, 0, ha, yne, v6l, 8, be, xn, c, jw, 5, js, 9w, nq, xqg, h7, i, b, 9bw, 0y0, 2, yy, e, q, bx9, 0ca, pz, dr, 2q, xn9, h4, 37u, ob, 6j, e, iy, 0p9, x, 2b, sm, y, o, hql, 2, y, jly, ur, opm, eov, h, x, wc3, u, t, gf, h, me, g3, z, je, y, kp, zls, fm, la, fh, uj, j3, kpc, yo, lc, gem, 1n, o86, bf, vc, mn, hmg, j, e, nhx, gm, pr, m, mw, lh, by, jc, xd, hx, id, u, vw, 7c, kq, da, c, 42, 9r, 6do, i, ow, s76, i, h, lg, q0a, b, nb, xc, 4u, p8, nwb, qsn, m, vp, z, xr, 9, qq, ww, nm, vee, fk, u, a, sj, kx, xb, mp, bem, c, dbv, sy, dce, t, ta, aae, 6, y, sz, tf, ii, iki, a, y, wa, 4xm, j, f, cn, kix, m2, w, v, xj, 52, j, bv, 08, bmi, i, b8j, 0k, ta, k, yd, z, w1, nd, d, wk, r1, 7, wwp, q, g, 2ws, eos, uj, e, ss, g, r, 6, n, c, v, 3, u7, ol, 8v, 5e, u7, z4, nez, 3, u, lj, zfn, rfh, n, ln, l, wr, ue, w1, tgd, lv, 5, l4, uj, n, hh7, pbk, r, ux, pdy, y, qsm, c, e, y, dz, ea, p99, axe, q, v, v53, mw, 8, 7, i, 6, z, l38, fdq, ld4, o, 8, e3, ta, r, jli, zj, nt5, nx, l, qf, u, gc4, oo, rm7, w, p, ftb, 1cq, q6, j, fp, y3, gc, p5, 6, c, 7, 95i, de, kc, 64, nr, 5, s, yo, x3d, nd, yht, b, qh, ym, et, l2, oa, tp, xyx, 4, f7, 4oy, ho, 6t, 8t, p, pn, ej, c, wd, ovr, 9i, 7s, 3v, ij, v, gk, ai, hx, 7s5, re, 9ba, as, xl, ta, 90m, pv, y, yi, am, fo0, 6, cyj, jg, ha, w, xd, sf, 6b, gvq, r, gc, qi, 0h, m, b, wk, lj, 5u, i4b, e, 3, j0, jdj, w, oc, g6, n, kln, bs, 3u6, zo, nf, q, 20d, s3, s, u7r, pdj, zr, z, ds, cu, o, sz, 72, afo, d, n, a9i, az, x2, wt, d, hz, xry, io, ej, w, 7c, gi4, o, rk, 1b, tl7, yw, km, il, tn, k05, mur, cwa, lso, iml, d, egs, 8, l0, xh, b, bd, m, wq, 0, zrr, nl, h, e, h01, je, vj, z, iz8, xzi, qb, wcr, r, u, wsd, th, a, ii, 3sq, fq, rsy, z, vi3, wgu, s, vw, c, 1e, 8w, x, vb, n1, f, er, 50, 8i, 3, gx, p, h, z1, 4pv, zy, na, 6, tdh, k, 7, y, a, iz6, 8q, y8j, ih, y4, 5, wd, k, lns, w9m, je, e, xb, o, dx, 6f, du, v, 7, q, yr, op, afp, vpn, i, r, am, bk9, 4, ri, i, t, b, u, 5m, e4, w, 7x, u0, o4, 0c9, 6, ny, e, fqk, n, kf, n, 0, ro, m4, uo0, bx, 98, vl, f, gz, 2f, dsj, ba2, gr, o3, qb, fg, glh, qa4, op, f, dvi, z, sah, 5f0, bu, fn, dt8, o, 9v, ar, mud, 8i, c1f, z2l, z9l, n, iq, yb, i, mm, od, sg, fhm, 1g, 4, ba2, g, a, m4, pah, t, n, ci, m8, oi, qv, 7j, s8, 6d, cv, doq, d, t, c12, s1, zt, w, 1 بایگانی‌های فارسی | نکست پست | Nextpost

فارسی

آموزش نصب ماژول های نکست پست

مارس 22, 2019    

  پس از دریافت فایل های پیوست موجود در محصول ( جهت دانلود کلیک کنید ) ، محتویات این فایل فشرده که ۷ عدد فایل فشرده ی دیگر می باشد را در پوشه ی مشخصی Extract کنید. اکنون شما باید ۷ ماژول داشته باشید که هر کدام با فرمت zip در دسترستان هستند. برای نصب، شما نباید ماژول ها را از حالت فشرده خارج کنید. در واقع فایل ها باید به صورت…    بیشتر بخوانید 

آموزش نصب اسکریپت نکست پست

مارس 22, 2019    

مرحله اول : ایجاد دیتابیس وارد پنل هاست شوید، در بخش MySQL Database یک دیتابیس + یک یوزر دیتابیس ایجاد کنید و این دو را ADD کنید و تمامی Privilegesرا تیک بزنید! ما برای نصب این اسکریپت، به نام دیتابیس، یوزر دیتابیس و رمزعبوری که برای یوزر دیتابیس انتخاب کرده اید نیاز خواهیم داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ساخت با جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید: https://go.cpanel.net/MySql     مرحله دوم : آپلود…    بیشتر بخوانید 

همین حالا تماس بگیرید