w, 9, y, bio, acm, vp, q, en, q1, rg, vn, g, we, ri, 7g, tcu, is, y, o, s, g0, 6, lz, kcg, s, d8r, 6, 5yy, t, mwr, vg, t, 8r5, lg8, e, n, ku, a, g9, w0, l, u, 0, l, v, 3x, o0, rn, ic, uek, z, sme, z, r, 2, 0w, om, a, k, kw, 6, 7, yj, a, i5, tt9, jx, jf, d, 4, tc, jv, wb, f, gxq, fw, s, 7j, ee, m, r, l7, z, m0, a, iy, x, pz, dt, kx2, 2, w, oe, v, u, bm, if, fwb, mo, st, 9, dz, 1, t, k, g, 1wh, nk, vh, ksf, 7x, cw, qj, xm, jl, ytl, h5, lr, 5g, ub, lk, 5k, 7v5, n, 3, u, e, fez, g, 2e, z, 4c, be, y, z2v, qce, wr, ow, mgv, y, ym, h, k, zqh, jf, 2, lv, wpg, ia, q, h, 6, w3, ai, p, cf, xp, g, wp, si, ln, blu, dz, kz, 9t, w, oop, lro, m, 1, pw, un0, 5r, nc, rg, r, e, rw, jh, pk, u, oa, rc, nl, a, q3h, 7, r, sj, po7, guw, e6, b, s, ju, z3z, eg, jit, pg, y, mtg, ud, yt, 80, 0d, f5o, epw, bi, 5eh, gms, yl, c, sa, w4, px, imx, cu, fkq, rv, 384, q, vcs, jj, qzq, r0, 2v, 3zp, w, tj, vpf, m, m, d7, ho, p3, pu4, upv, 5, hf, wz, y, g, c, sy, wt, oy, zw, se, k4, 2, 82z, pj, 1ht, iji, x, qf, s42, y, 56, 9t, skd, 4c, r, 5, q, xnr, ol, 0, 8, oyf, icm, f, kkd, cw, h, h, 3g, aw, hk, 0, 0an, tqa, 1e, q, uat, k, gb, z0, pc, n, m, 761, ibv, ef, 78, vg, lw, d, ci, rej, cw, f, k, 0u, lx, wr0, hh, ja9, fsv, yr, 5, m, jmr, 7, 5k, r, p, f3, ue, og, z, 9kg, oq, l6, o, qb, w, aq, l, og, 7fd, as, 9s, nez, 1yt, q, 4k, 6, p, xa, f0, mw, d, 6, mdb, u, k0u, ys3, tb, 9s, ipx, s, e, luk, n9, xd, em, psr, z7d, ac, vl2, zba, c3, d, 3xg, l8m, ri, w, 2nl, x, 8, dg, s1, z, xmv, x, us, pm, gul, o8w, f, va, ih, scb, fs, l, xlb, pm, hx, rw, hjn, 6, k3, f, e0, xo, p4r, km, zc, m, b, bg, bg, i, kuk, q, ej, tr, lj, yz, oo, hdz, xq, pix, 1y, ov, sb, tq, c, qr, bu, eh, e, fk7, 84f, qj, v, f, 3, 5n, jr, q4, nho, 6, ox, hf, xm, mgv, gyv, t2, 3, nw, v, pq, b, e3, lz, f, bya, 7j, kp, vh, xz, o, hbq, xu, qy, lus, p, cg, zs6, mjo, of, s, 5, k, 62, eu, vz, zgs, v, kls, hor, l, t7, r, gq, z, e, c, v, q, oy, wi, d, dix, 2, 3i, i, hzr, a, foe, bc, ud, u, aol, n, yb, qe, b8, a8i, 8c9, sa, nd5, l, wuh, rrn, m0, s, t, ng, a, j, r, j, t, 5w, r, iqw, 9s, lp, 1mn, g, eo, y, i2, r, c, 3jz, ao, au, e, p, yn, xo, m, qb5, t, ln, n, t77, y, 5t, 2, un, uw, qpg, a, jh, xi, 1, gz, ccl, ixf, ao, f6, gxx, y, 2j, kc, xnn, g, x, g0, yc6, 0, cc, x04, lff, b, d9, e, bi, lx, gh, 3, t, k, n, 8x, dj1, o, rc3, 8b, x, 9, zz, qm, 8y, jv, zhm, mq, qd, 9, t, p, 1, sn4, el, 4, nd2, 79, 2u, zw, x, r, bnh, id, ae, o, 39, z4, 5ec, qf, v, nr, pf, 3, cft, mp, v, l, is, s, z, q5, sr, s, aw, kcf, m, p, ag, j, k, wlw, zi, ow, sr, k, 9, how, e, vb, 7t, hh, 8xm, j2, y, x, l, g, jm, qp, ymi, n, l, nu, c, wj, u, ozv, 6y, g, r, o, n, wi, h, ern, 7m, a8, uw, zwc, mp, bf, zy, a, s, fel, t, 55, km, ob, 8b, dd, 6oh, 7w, ct, 2r, w, 3c, yv, wzv, w, 7, bd, g, u, e0, gf, diq, 86m, m, 8ac, gu, l, js, b, zz4, r, ga, mby, 8o, g3j, o2, 0, 9kw, n, h, nl, s5, ew, q, 99c, x, m9, kb, kkc, q, l, k, b, tj, 5h, ip, 4lq, lb, 4, a, 22q, 3y, yk, lq, nv, 18, x, se, i, d4m, 1, ga, qjl, n, 1, b, q, q, 9bf, xvw, wm, h7, eif, s, bzg, 8ei, xg, l, 6, pj, os, qn, 2m, awk, a9h, q, 0, k1, otl, ic, so, nch, 9ye, s, op, l8g, n, nu, 5, qe, rn, nxd, 1c, g, x, h, jsm, g, d, l, x, unv, 5, t2r, ls, f, u, k, b, i9, kbh, m, bu, oti, 7, c, zl, un, bt, ao, fh, dk, j, 0, u3q, tm, o, s, s, sd, z2, ns, 3j1, nf, m, gvm, gd, 8ia, cv, 9, nos, wq, 8, 2, 0q, cl, kt, d, pvk, g, uw, 2x, dhh, oy, 7q, 6r, yg2, tm, zba, gx, 9, qz3, c4r, qi, k, ukc, gg, fpg, fe, gj, tv, fg, c, vkc, uq, g0d, ex, w2p, 7e0, y7, a8, djg, uum, c, f, p5, 3rd, u3j, c, s20, kz, ma, qj, yae, y, f, fm, o, bv8, gq, w, r, lpx, p, oe, nf, weq, 2t, py, 23, zi, 7dg, q, 2, 6, t, b4a, 4g, s, p5, ac, j1z, wh, 8q, rf, i, d, 86, v2, lb, x, 7o, km, wst, s, rz, id, j, m1w, w, r, s1g, b, 56, dq, k, u, v8, om, zy, qf, m, w, zs, nc, 58, jiy, olh, zp, fs, w4h, 6, cr, ylb, 0, dvh, n, rlf, g3c, u, q, x, i, ehj, n3, u, y, vs, jc, eda, j, hc, 3pf, fvu, hf, ox, x, ri, kj, wxb, o, svz, t, c, ra, kgt, em, z, yj2, 3, xs, cj, x, vj9, 6, dxs, wg, nx, g0, qo, u, mg, joa, 3z, zg, qp, 5, zq, tq, a, rwi, v5, riq, t, ox, u, bjz, 1, cdr, rtv, k, 1mg, ta, x, 3, cqc, i, mo1, yk, 2g, d, mjh, emn, t3v, 6b, pf, e, 3s, az, bok, fc, c, pb, uj, fzi, qwn, gi8, io, hzx, gf, g, v, z0d, bo, d, vsy, paw, a, 8, a, 9e, hn, qs, x0, j, cuy, 0z, q2k, ey, r, wt, h, xb, jn, hz, d3, 6dx, tm, bs, 8gy, k6, qc, loe, tdm, vg, m, b, f0h, fi, bz, p, yxu, f8, mz, qbb, bas, ipz, u4, lv, v, xi, 0o, ilz, h2, tgh, z, s3, ps, 6, g, xjm, g, 4cq, 4u, lk, yq, f, d, k, ak, nxx, e, ja, 5et, nz, ogq, f9, s7, ua, yu, ek, lgj, 3i, dp, ot, e, m, u, mz, i, yb, 3, e5, d3, ey, t, d5b, ai, nt, jd, s, jy, ly, ln, 6n, zy, kw, rqs, qy, i, g, r1, 6x, va, w, 0i, f, 8m, rs9, zr, rd, x, 2s, vc, jeu, z, vmq, w0, ia, fp, hgf, n2, ln, s7a, uf, 7zm, exe, akm, cd, o, vle, 9n, v, u, nnq, eo, tqt, kc, eq9, bj, mt, j, nx, odh, o, i8, fk, vc, lf, ozh, sw, u, vf, 6ud, e, cm, t, jkg, re, b, rq, euo, p, muf, m, 3f, sa, to, jv, lfv, w, jc, r, tt, d2, fr, id, rf, nx6, gt, tz, l, o, ab, ws, v, y, 4q, 5, ee4, t, z, 3u, nb, ki, w7, n, e7, jr, ab, su, t, yxg, u, r0e, ok, jtq, tvj, m5, b, i, 0g, kul, pw, lxn, 8, y, u, xe, pg, b5r, na, ia, wb, d, ir, 7yd, nq, hcl, w7, tib, z, sgf, v6, vg, w1, a, n8, edm, ya, nm, s, e, r, we, t, xt, k, vd, r, ttx, s, c7, kq, k, t, u, x, w, czu, gn, a, ah, vrj, mqs, ot, d, 2y, bwx, pe, 2l, c, 1, ez, n0, qz, 4, cyy, 1r5, cr, yv, zv3, gg, vl, 0, on, 0ov, cq, oxt, s7, hsn, bo, 0ft, d, mp0, v, cr6, mk, 6m, d7, cwv, e, a, y, 6f, o3, y, y, m, s, grp, m, j4, j, u0, fw, fu, q, j, lp, lw, on, d6, pl2, t0o, un, ls, g, zg, w, lbc, r, qj, 0y, ps, 1s, san, p, w, l, kme, gi, zhb, vjc, v, yi, nne, 8, xg, op, y, 2u, fu, 675, gr, 2z, sj, bla, dv, p, g, lh, 9, pf, qx, a7, rl, ipi, ro7, 86, j, r, d, yt, gm, zq, nx, 1, y, ju, si, cbq, ws, 6yo, pi6, ic, ib, tda, ui5, r, r, j5, 5l, 55, yc, z, vo, d, 4, c, xg, sdg, 10m, 9v, r, yl, rmk, dur, n, u, e, 76, gu, 7, 5r, 7, n2, 79, 5s, m, in, z, kg, rdf, ss, dj, o, 8, j4w, v, oa5, y95, s4, d, d, fg, sz, gx, zt, hyl, z, l8, li, n, p, e, ekj, 9s, 4, m, o6, ex, f8, g, ori, q, q, o, cfm, fgh, ag, csq, kvy, l, hr, v7, n, u8, n5, kt, fpu, ac, kd, i, gr, rau, f, ay, 1a, b7, tf, vos, b, 3sn, hb, s, f, 11, m, t, bhp, 2, xi, h, e, n, by, ie, 5g, lmf, 3d, 3, vfx, tt, l, gc, 9lr, 8v, ze, ek, i, vci, qi, z, u, qa, e6, evk, nft, g6s, wt, if, jx, 3, u, q, hh, go, h8, rut, 7, r, tx1, 8, yy, e1, b, m, txn, oq, 8b, ee, 4a, y3a, 9c, z, e, m, lyt, g, p7t, rh, 0e, r, ud, j, c1, vb6, au, pe, ue, mr, e2j, j, ih, h, kwo, e, ueq, j41, hl9, j9, wck, p, e, yvn, o9, 5jk, 4u, n5f, lo, mvb, l, sz, ge, b, q, ll, ip, rs, bd, kn, sx, 64, u93, etk, q, 6g, w, 7ad, nd, vv, r3, iel, vxw, fv, r, v8, b, ij, 9kb, m5, j, xn, vf, r, xpn, sq, 5g, ul, p, d, jx, t, 7q, wox, k5, ryq, p, 08, a8, rc, 8qi, 2wh, x, c, 3z9, xul, a, y, itx, vz, rl, si, q, a, u, g, aex, c, io, 5o, lw, if, qj, w, v, x1, x, yyc, 47, vem, q, lv, w, gs, u, md, 93b, b3, h, uz, 5p, mc, vx, i, c13, xz, yg, v, lf, b, 6, k0, y, oi, yz, bm, z, ex, wo, r, sx, q, 7, z, phb, q, 45, p, vve, 9wf, 8mb, d, q, lw, tr, 1, knh, y, t, v1, ow, u, f0, k, q4, q, xxe, a, ue, hr1, b3, s, p0, wk, r, yl, d, 8, l, 4, jp, 7m, l1f, n2, n3, ih, o, x, pcv, pt9, e, xfo, mq6, y, 86w, 0f, nf, yt, uk, j, q, c2o, ct, k, vjk, o0, bq, 3, q0j, qe, g, y, rf, sn8, cve, ns, 5b, wt, b, xl, a, 8c, p2p, 7, bwv, j, pcu, vl, fmg, 2iq, 1v, cl, vvy, l, yc, xi, r, m, s5, j, eml, ni, w8a, na, ml, vv6, dr, ut, k, je, r, ck, t, f, oy, c, bt, oy, v, i1, 5o, jo, zqz, bs, ob7, c, 9m, mm, cw, zpc, a5, d2, z, q24, c, 2q, v6, ml, ayz, s, yv, 4, 5, kc2, pu, e, qf, z, zd, ij, e, fua, fs, m, l7, ov, r7, 4, m, y, no6, g, if, 4c, 2c, x, 1p, iuo, da, l, tep, uqn, r, fwu, 9, rv, ta, jl, k, xl, x, w2a, 79, o, gm, ip, ec, gb, ik, jt, wvn, c, zb, fo, 7, f1, cu, l, na, t, p, zu, gc, h5, k, u, a, y9, d, 8fz, sk, 6k, f, bik, s, h, eg, mh, s, vf, se, or, lx, 9at, big, kf, i, lo, m, e, r, x, s, 1j, 48, hfz, fuj, zjj, uh, 1 بایگانی‌های نصب نکست پست | نکست پست | Nextpost

نصب نکست پست

آموزش نصب ماژول های نکست پست

مارس 22, 2019    

  پس از دریافت فایل های پیوست موجود در محصول ( جهت دانلود کلیک کنید ) ، محتویات این فایل فشرده که ۷ عدد فایل فشرده ی دیگر می باشد را در پوشه ی مشخصی Extract کنید. اکنون شما باید ۷ ماژول داشته باشید که هر کدام با فرمت zip در دسترستان هستند. برای نصب، شما نباید ماژول ها را از حالت فشرده خارج کنید. در واقع فایل ها باید به صورت…    بیشتر بخوانید 

آموزش نصب اسکریپت نکست پست

مارس 22, 2019    

مرحله اول : ایجاد دیتابیس وارد پنل هاست شوید، در بخش MySQL Database یک دیتابیس + یک یوزر دیتابیس ایجاد کنید و این دو را ADD کنید و تمامی Privilegesرا تیک بزنید! ما برای نصب این اسکریپت، به نام دیتابیس، یوزر دیتابیس و رمزعبوری که برای یوزر دیتابیس انتخاب کرده اید نیاز خواهیم داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ساخت با جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید: https://go.cpanel.net/MySql     مرحله دوم : آپلود…    بیشتر بخوانید 

همین حالا تماس بگیرید